Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Prokuratury Okręgowej w Świdnicy

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

 • Data publikacji strony internetowej: 1990-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1990-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • wg. załącznika do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. "o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych":
 • • 1.3.1-brak informacji i relacji;
 • • 1.3.4 -brak orientacji poziomej strony;
 • • 2.1.1 - brak obsługi wszystkich treści za pomocą klawiatury;
 • • 2.1.2 - brak pułapki na klawiaturę;
 • • 2.1.4 - brak skrótów klawiaturowych;
 • • 2.4.2 - tytuł strony nie spełnia wymagań;
 • • 2.4.7 - patrz 2.1.1;
 • • 2.5.4 -brak aktywowania ruchem;

Wyłączenia

 • Prokuratora Okręgowa w Świdnicy wyjaśnia , iż na zasadzie art. 3 ust. 2 pkt. 8 USTAWY, z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy tej nie stosuje się do poszczególnych elementów, strony internetowej tej jednostki organizacyjnej prokuratury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
 • Adres: 50-020 Wrocław
  ul.Piłsudskiego 76/78
 • E-mail: sekretariat@wroclaw.pr.gov.pl
 • Telefon: 713306800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

http://www.swidnica.po.gov.pl